Porto Pesqueiro

Porto Pesqueiro

Esta zona ten unha superficie terrestre de 236.953 m² e nela inclúense 4 dársenas (de descarga, avituallamento e estancia), o porto pesqueiro, unha zona de viveiros e outra de frigoríficos.

No porto pesqueiro coexisten actualmente 4 lonxas: de baixura e grandes peixes, a lonxa de altura, a lonxa do litoral e a lonxa de mariscos.

A actividade pesqueira desenvólvese nos peiraos, dársenas e lonxas, comprendendo as operacións de descarga, manipulación e poxa de pesca fresca, así como as actividades de almacenistas de peixe, exportadores, poxadores, compradores, armadores, transportistas e demais axentes portuarios relacionados coa pesca fresca. 

PEIRAOS E ARRIBADAS DA AUTORIDADE PORTUARIA Clasificación por dársenas

Nome

Lonxitude (m)

Calado (m)

Ancho (m)

Empleos

En dársenas pesqueiras

       

Dársena nº1 do Berbés

574

3/3.5

10

Pesca costeira

Dársena nº2 do Berbés

112

4

5

Varios

Dársena nº2 do Berbés

321

4

8

Avit. e estancia pesqueira

Dársena nº3 do Berbés

510

5

10

Avit. e reparación pesqueira

Dársena nº4 do Berbés

225

7

15

Pesca altura e avit.

Dársena nº4 do Berbés

326

5

8

Pesca altura e avit.

Peirao Lonxa de Grandes Peixes

225

8

15

Pesca altura e avit.

Peirao principal Lonxa de Altura

265

5/8

5

Pesca altura e avit.

Peiraos laterais Lonxa de Altura

197

2/8

10/25

Pesca altura e avit.

TOTAL

2755

     

Nova Lonxa de Altura

A Lonxa de Altura do Porto de Vigo consta dunha infraestructura de explanada e muros de peirao cunha superficie de 35.000 m2, 3 aliñacions de arribada de 454 m cada unha delas e un calado de 8 m. Componse dun conxunto de edificacións que basicamente se poden dividir en dous: nave de exposición e venda cunha superficie de 6.032 m2 e 10 edificios para locais de exportadores de peixe cuxa tipoloxía funcional é en dobre peite, isto é, dúas rúas principais en sentido lonxitudinal (rúas "sucias" unidas á nave de poxa) e unha serie de rúas *perpendiculares (rúas "limpas" unidas aos peiraos de carga) configurando un total de 74 departamentos cunha superficie total de 13.600 m2. Ademais, a Lonxa de Altura conta con 414 prazas de aparcamento situadas baixo cuberta na segunda planta dos edificios e cun depósito de auga salada de 1.200 *m3 de capacidade.

Lonxa de Baixura e Grandes Peixes

As instalacións necesarias para a lonxa de grandes peces e baixura no Porto de Vigo albérganse nun edificio unido á lonxa de altura mediante duas pasarelas, unha delas situada na  primeira planta, destinada a enlazar as oficinas de ambos edificios e a segunda destinada a enlazar as zonas de aparcamentos.

A superficie útil do edificio é de 16.164 m2, dos cales 1.249 m2 corresponden ao peirao de carga, 372 m2 á sala de despiece, 234 m2 á sala de precarga e 2.338 m2 a estacionamentos.

A sala de despiece deseñouse para trabajar con rapidez e efectividade tanto con pescado colgado como sobre encimera. O fluxo dos materiais procesados e dos sobrantes realízase mediante sistemas totalmente automatizados.

O deseño do edificio evita contaminacións durante o procesado do pescado, optimiza o espacio ao máximo, téndose proxectadas as diferentes instalacións para que o conxunto actúe de maneira "intelixente".

Lonxa de Litoral

Atópase anexa á Lonxa de Grandes peces e Baixura, con unha superficie de 120 m2 que se destina á subasta de pesca de baixura, procedente do litoral Galaico-Portugués, para monoespecies e grandes volúmenes, subástanse especies de pesca litoral, tales como caballa, sardiña y xurel.

Realízase por subasta á baixa e mediante mostra.

Lonxa de Marisco

Edificio con unha superficie de 583 m2, que alberga as subastas de marisco fresco procedente da extracción e posteriormente, tamén envasado e debidamente identificado.

Dita Lonxa atópase informatizada para a subasta das distintas especies.

Na actualidade a xestión desta Lonxa está otorgada a Portos de Galicia en virtude de Autorización Administrativa.

Lonxa Dixital

Servicio aos usuarios mediante o cal éstes poden mercar peixe ou marisco en subasta on-line, nas plataformas dixitais de pesca, dende unha sala no Porto de Vigo.