Funcións do Departamento de Medio Ambiente

Funcións do Departamento de Medio Ambiente

 • Control e vixilancia diaria da zona de servizo portuaria co fin de detectar calquera eventualidade de carácter medioambiental

Coche medioambienteDiariamente técnicos de medio ambiente realizan roldas de inspección medioambiental pola zona de servizo portuaria, contando ademais coa colaboración do Servizo de Policía Portuaria para os labores de control medioambiental.

 • Control e vixilancia diaria da zona marítima

Inspeccion maritimaPersoal da Autoridade Portuaria realiza roldas de inspección marítima e bordo de litoral inspeccionando ambas marxes da Ría de Vigo. Esta embarcación ten tamén entre as súas funcións, o apoio nos labores de loita contra a contaminación, despregando material absorbente, barreiras portuarias, etc.

 • Autorización fornezos de combustible a buques dende camión cisterna ou instalación fixa

A Autoridade Portuaria estableceu unha serie de directrices encamiñadas á prevención e protección medioambiental. No exercicio 2016, subministráronse máis de 75 millóns de litros de combustible no Porto de Vigo.Descargue aquí as instruccións de fornezo de combustibles (documento en español) Descarga

 • Autorización de fornezos de aceites lubricantes a buques

Outra das operativas diarias no Porto de Vigo é o fornezo de aceites lubricantes, tamén coas súas instrucións de servizo e modelo de solicitude. Durante o exercicio 2016, subministráronse máis de 1 millón de kg de lubricantes no Porto de Vigo.Descargue aquí as instruccións de fornezo de lubricantes (documento en español)  Descarga

 • Autorización operacións de limpeza de buques á boia

En ocasións solicítanse autorizacións para pequenos traballos de pintura e limpeza de casco á boia, fixando os requisitos necesarios para previr calquera derrame á lámina de auga durante este tipo de operacións.

 • Autorización de chorreo interior de buques á boia

ChorreoPara estes traballos establécense tamén as directrices necesarias para evitar calquera vertido accidental á superficie da auga, como a obriga de toldear a zona de traballo, horario diurno dos traballos, sistemas eficaces de limpeza, etc.

 • Elaboración de guías de boas prácticas para operacións susceptibles de provocar episodios de contaminación medioambiental
 • Coordinación das operacións de contención de vertidos e accidentes marítimos

Barrera

O persoal da Autoridade Portuaria para continxencias está dispoñible 24 horas ao día, 365 días ao ano, para actuar ante calquera continxencia medioambiental na Ría de Vigo. Operacións de loita contra a contaminación en vertidos ocasionados por hidrocarburos, augas residuais, accidentes marítimos, etc.

 • Elaboración de informes ante calquera incidente de carácter medioambiental

SlimmerCoa realización de protocolos e instrucións que teñen por obxecto minimizar calquera tipo de continxencia de carácter medioambiental, a Autoridade Portuaria conseguiu reducir notablemente o número de episodios de contaminación.

 • Elaboración de actas de denuncia de infraccións de carácter medioambiental

lccapvA Autoridade Portuaria procede á apertura de expediente sancionador ante calquera incumprimento das instrucións medioambientais e / ou contaminación do medio. A contía económica destas sancións foi aumentando progresivamente, o que reflecte a importancia que vai adquirindo a conservación do medio ambiente.

 • Colaboración con outras administracións

O Campus do Mar, Universidade de Vigo, Ecimat, Meteogalicia, Instituto de Investigacións Mariñas, centros de investigación como o Cetmar, ou Aimen, son un exemplo de entidades e institucións que colaboran estreitamente coa Autoridade Portuaria ano tras ano en proxectos e iniciativas de carácter ambiental e de sustentabilidade. A Autoridade Portuaria tamén dá apoio ás asociacións protectoras de animais, como co Cemma (Coordinadora para ou estudo dous mamíferos mariños), coa que se levaron numerosas actuacións de estudo e recuperación de mamíferos mariños. En canto ao control ambiental de ría e a súa contorna, a Autoridade Portuaria colabora activamente coa Capitanía Carítima, a Consellería do Mar, Salvamento Marítimo e o Seprona entre outras administracións.

 • Actualización e execución do Plan Interior Marítimo do Porto de Vigo

A Autoridade Portuaria de Vigo dispón dun Plan Interior Marítimo elaborado conforme ao Real Decreto 1695/2012, de 21 de decembro, polo que se aproba o Sistema Nacional de Resposta ante a contaminación mariña, aprobado pola Dirección Xeral da Mariña Mercante o 29 de xaneiro de 2016. Neste Plan establécense os procedementos de organización e actuación da Autoridade Portuaria de Vigo, a disposición dos medios materiais e humanos, e a dirección e seguimiento das operacións ante un suceso de contaminación mariña, no ámbito da zona de servizo do porto.Descargue aquí o Plan Interior Marítimo de 2016 Descarga

 • Coordinación dos Plans Interiores das concesións (subministradores, estaleiros, frigoríficos, etc)

A Autoridade Portuaria supervisa o cumprimento dos respectivos plans de continxencias das concesións no Porto de Vigo, ademais de coordinar as operacións de loita contra a contaminación que teñan que levar a cabo devanditos concesionarios.

 • Actualizar e executar o Plan de Recepción e Manipulación de Refugallos de Buques

A Autoridade Portuaria elabora e actualiza o Plan de Recepción e Manipulación de refugallos de buques (residuos MARPOL), que trata de xestionar de forma eficaz o servizo de recepción de residuos procedentes de buques no Porto de Vigo. Ademais, disponse dun punto verde para a recepción selectiva de residuos procedentes de buques (residuos oleosos, filtros, pilas, cebos, etc) facilitando así a descarga dos mesmos. Descargue aquí as instruccións para o servizo Marpol Descarga

 • Colaborar e control dos concesionarios no cumprimento da lexislación medioambiental

A Autoridade Portuaria colabora con todas as autorizacións e concesións para que estas alcancen os requisitos que fixan as novas Leis e Directivas ambientais, conseguindo así un elevado grado de protección do Porto de Vigo e a súa contorna.

 • Control do cumprimento da avaliación de impacto ambiental en novas obras

A Autoridade Portuaria executa un control directo sobre as novas obras e proxectos que se realizan no ámbito do Porto de Vigo, verificando que se cumpran en todo momento os requisitos esixidos pola avaliación de impacto ambiental (EIA), evitando así calquera tipo de episodio de contaminación ocasionado por devanditas obras.

 • Xestión das certificacións ISO 14001, EMAS III e ISO 9001 do Porto de Vigo

Desde o Departamento de Sustentabilidade realízase o seguimento, rexistros, auditorias, etc dos sistemas de xestión ambiental e da calidade do Porto de Vigo.

 • Xestión de proxectos de mellora e innovación ambiental

Desde o departamento de Sustentabilidade xestionase a participación da Autoridade Portuaria de Vigo en numerosos proxectos de carácter ambiental, centrándose nestes últimos anos, en proxectos de eficiencia enerxética, uso de combustibles alternativos e redución de emisións.