Declaración Ambiental/Memoria de Sostibilidade (Responsabiliade Social Corporativa)

Declaración Ambiental/Memoria de Sostibilidade (Responsabiliade Social Corporativa)

Aves en el puerto

A Autoridade Portuaria de Vigo renova anualmente a certificación medioambiental UNE-EN ISO 14001 dende a súa obtención no ano 2007, así como o seu rexistro EMAS III para todos os servizos e procesos que se realizan no Porto de Vigo:

 • A ordenación da zona de servizo do porto e dos usos portuarios, en coordinación coas administracións competentes.

 • A planificación, proxecto, construción, conservación e explotación das obras e servizos do porto, e o de sinais marítimas que teñan encomendadas.

 • A xestión do dominio público portuario e de sinais marítimas.

 • A  optimización da xestión económica e a rendabilización do patrimonio e dos recursos que teñan asignados.

 • O fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico marítimo ou portuario.

 • A coordinación das operacións dos distintos modos de transporte no espazo portuario.

 • A ordenación e coordinación do tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre

Declaración ambiental

Como requisito  do rexistro EMAS III, a Autoridade Portuaria de Vigo elabora ano tras ano e somete a auditoria por entidade externa acreditada, a súa Declaración Ambiental:

 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2015 (So dispoñible en español)Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2016 (So dispoñible en español)Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2017 (So dispoñible en español)     Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2018 (So dispoñible en español)      Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2019 (So dispoñible en español)     Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2020 (So dispoñible en español)     Descargas
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2021 (So dispoñible en español)     Descargas 
 • Descargue aquí a Declaración Ambiental 2022 (So dispoñible en español)     Descargas   

Memoria sostibilidade (Responsabilidade Social Corporativa)

O Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante (RDL 2/2011) incorpora a Sustentabilidade como un dos principios que deben rexer o modelo de planificación e de xestión dos portos.

Dende o ano 2010 a Autoridade Portuaria de Vigo realiza unha Memoria de Sostibilidade baseada na “Guía para a elaboración das memorias de sostibilidade das autoridades portuarias”aprobada por Puertos del Estado.

Este documento permite coñecer a situación actual da Autoridade Portuaria de Vigo e a evolución que levou a nivel institucional, económico, social e ambiental, mediante unha serie de indicadores.

 • Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2015 Descargas
 • Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2016 Descargas
 • Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2017 Descargas
 • Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2018Descargas
 • Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2019Descargas
 • Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2020Descargas
 • Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2021Descargas
 • Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2022Descargas