Autoridad Portuaria de Vigo
18,7°C
Estación Muelle Trasatlánticos
Declaración Ambiental/Memoria de Sostibilidade (Responsabiliade Social Corporativa)

Declaración Ambiental/Memoria de Sostibilidade (Responsabiliade Social Corporativa)

A Autoridade Portuaria de Vigo renova anualmente a certificación medioambiental UNE-EN ISO 14001 dende a súa obtención no ano 2007, así como o seu rexistro EMAS III para todos os servizos e procesos que se realizan no Porto de Vigo:

  • A ordenación da zona de servizo do porto e dos usos portuarios, en coordinación coas administracións competentes.

  • A planificación, proxecto, construción, conservación e explotación das obras e servizos do porto, e o de sinais marítimas que teñan encomendadas.

  • A xestión do dominio público portuario e de sinais marítimas.

  • A  optimización da xestión económica e a rendabilización do patrimonio e dos recursos que teñan asignados.

  • O fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico marítimo ou portuario.

  • A coordinación das operacións dos distintos modos de transporte no espazo portuario.

  • A ordenación e coordinación do tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre

 

Declaración ambiental


Como requisito  do rexistro EMAS III, a Autoridade Portuaria de Vigo elabora ano tras ano e somete a auditoria por entidade externa acreditada, a súa Declaración Ambiental:

Descargue aquí a Declaración Ambiental 2015 (So dispoñible en español)
Descargue aquí a Declaración Ambiental 2016 (So dispoñible en español)
Descargue aquí a Declaración Ambiental 2017 (So dispoñible en español)    

Descargue aquí a Declaración Ambiental
2018 (So dispoñible en español)    

Descargue aquí a Declaración Ambiental 2019 (So dispoñible en español)     

Memoria sostibilidade (Responsabilidade Social Corporativa)


O Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante (RDL 2/2011) incorpora a Sustentabilidade como un dos principios que deben rexer o modelo de planificación e de xestión dos portos.

Dende o ano 2010 a Autoridade Portuaria de Vigo realiza unha Memoria de Sostibilidade baseada na “Guía para a elaboración das memorias de sostibilidade das autoridades portuarias”aprobada por Puertos del Estado.

Este documento permite coñecer a situación actual da Autoridade Portuaria de Vigo e a evolución que levou a nivel institucional, económico, social e ambiental, mediante unha serie de indicadores.

Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2015

Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2016
Descargue aquí a Memoria de Sostenibilidade 2017

Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2018
Descargue aquí  a Memoria de Sostenibilidade 2019